INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Jeżeli do przetwarzania danych osobowych użytkownika mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym dotyczące konkretnych praw użytkownika do prywatności. 

Groeneveld Groep B.V. i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie („Groeneveld-BEKA”, „nas”, „my” lub „nasz”) gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w sposób opisany w niniejszej Informacji. Firma Groeneveld-BEKA zobowiązuje się do ochrony prywatności osób, z którymi się komunikuje. Niniejsza Informacja o prywatności („Informacja”) zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Groeneveld-BEKA gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika i o nim podczas komunikowania się z Groeneveld-BEKA. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Informacji. 

Zakres obowiązywania: Niniejsza Informacja dotyczy danych osobowych osób, z którymi komunikujemy się w ramach prowadzenia naszej działalności, takich jak osoby odwiedzające jedną z prowadzonych przez nas witryn internetowych lub są zatrudnione przez jednego z naszych dostawców, klientów lub innych partnerów biznesowych lub są z nim powiązane. Niniejsza Informacja nie dotyczy pracowników Groeneveld-BEKA, kandydatów do pracy i uczestników programów świadczeń pracowniczych oferowanych przez Groeneveld-BEKA.  

Użytkownik komunikujący się z Groeneveld-BEKA w imieniu innej osoby lub podmiotu, na przykład przez dostarczanie lub uzyskiwanie dostępu do danych osobowych innej osoby, użytkownik oświadcza, że jego komunikowanie się i wymiana informacji są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Groeneveld-BEKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów dotyczących prywatności wynikające z niepoinformowania drugiej osoby o sposobie przetwarzania jej danych osobowych lub nieuzyskania od tej osoby niezbędnej zgody. 

Zmiany: Groeneveld-BEKA może co pewien czas aktualizować niniejszą Informację. Aktualna Informacja zacznie obowiązywać po opublikowaniu. Należy co pewien czas sprawdzać niniejszą Informację pod kątem aktualizacji. Jeżeli jest to wymagane obowiązującym prawem, powiadomimy użytkownika o zmianach w niniejszej Informacji.  

Sekcje

 1. Jakie informacje zbieramy?
 2. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
 3. Komu udostępniamy informacje o użytkowniku?
 4. Bezpieczeństwo i zatrzymywanie danych
 5. Prywatność dzieci
 6. Linki zewnętrzne
 7. Warunki użytkowania
 8. Sekcja dotycząca przepisów EOG o ochronie danych
 9. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
 10. Prawo użytkownika do prywatności w krajach EOG
 11. Jak używamy plików cookie i narzędzi do automatycznego zbierania danych
 12. Dane kontaktowe

 

1.            Jakie informacje zbieramy?   

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Osoby, której dane dotyczą”).   

Źródła danych osobowych: 

Informacje o użytkowniku i o w sposobie, w jaki komunikuje się z Groeneveld-BEKA zbieramy na kilka sposobów – bezpośrednio od użytkownika lub z dalszych źródeł, w zależności od charakteru komunikowania się, w tym: 

 • Informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. Zbieramy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, na przykład podając swoje dane kontaktowe osobiście, w wiadomości e-mail, liście lub w formularzu internetowym.  
 • Informacje zbierane automatycznie lub wywnioskowane na podstawie komunikowania się z Groeneveld-BEKA. Automatycznie zbieramy informacje techniczne o komunikowaniu się użytkownika z Groeneveld-BEKA, takie jak adres IP i preferencje przeglądania użytkownika korzystającego z jednej z naszych witryn internetowych, patrz nasze Zasady dotyczące plików cookie. 
 • Informacje od stron trzecich. Informacje o użytkowniku i jego komunikowaniu się z Groeneveld-BEKA możemy otrzymywać od stron trzecich, takich jak pracodawca lub współpracownicy, zewnętrzni dostawcy usług i treści, firmy dostarczające lub sprzedające listy potencjalnych nabywców oraz inne osoby komunikujące się z Groeneveld-BEKA.  

Możemy łączyć informacje otrzymywane z różnych źródeł opisanych w niniejszej Informacji, w tym źródeł zewnętrznych i publicznych (np. informacje przesyłane na forum publicznym), z danymi osobowymi, które zbieramy niezależnie, a następnie wykorzystujemy lub ujawniamy je do określonych celów poniżej w zakresie dozwolonym prawem i na podstawie naszego nadrzędnego interesu w skutecznej organizacji naszych procesów biznesowych związanych z klientami, art. 6 l 1 f. 

Informacje, które ogólnie zbieramy: 

Dane osobowe, które Groeneveld-BEKA zbiera o użytkowniku obejmują: 

 • Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, kraj zamieszkania, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory w mediach społecznościowych (np. nazwa użytkownika Twittera, nazwa na Instagramie itp.).  
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje dotyczące komunikowania się z Groeneveld-BEKA (w tym komunikowanie się z Groeneveld-BEKA online, za pomocą aplikacji mobilnej i reklam) oraz informacje o geolokalizacji, takie jak długość i szerokość geograficzna. 
 • Informacje zawodowe, dotyczące zatrudnienia lub wykształcenia, takie jak stanowisko, adres firmy, historia zatrudnienia i inne informacje zawodowe. 
 • Wnioski wyciągnięte z jakichkolwiek danych osobowych, które zbieramy w celu utworzenia profilu odzwierciedlającego preferencje użytkownika. Wynik profilu w punktach może zostać uzyskany na podstawie komunikowania się użytkownika z naszymi witrynami internetowymi i odpowiedzi na wiadomości e-mail. W rezultacie możliwe jest udzielanie lepiej sprecyzowanych odpowiedzi na prośby użytkownika oraz otrzymanie informacji o sprzedaży i marketingu.     

Nie zbieramy wszystkich tych rodzajów danych osobowych we wszystkich przypadkach ani nie używamy tego samego zakresu danych osobowych dla wszystkich rodzajów osób lub zastosowań. Dane osobowe użytkownika są zawsze przetwarzane wyłącznie w odnośnym, zgodnym z prawem celu. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności zawartymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności na temat kilku opcji komunikowania się z naszą witryną („2. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika”). 

Informacje, które przetwarzamy podczas przeglądania naszej witryny internetowej przez użytkownika

 • Nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika
 • Informacje o witrynie internetowej, z której użytkownik został do nas przekierowany (adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie)
 • Przeglądarka internetowa i system operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Ze względów bezpieczeństwa technicznego, a zwłaszcza w celu zapobiegania atakom na naszą infrastrukturę IT, dane te przechowujemy przez okres 26 miesięcy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes bezpiecznego prowadzenia naszej witryny internetowej. 

Informacje, które możemy przetwarzać w odniesieniu do prośby o kontakt, zapytania o usługi, umowy o świadczenie usług lub dostawy środków smarnych bądź zapytanie ofertowe:

 • Imię, nazwisko
 • Firma
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • Treść i przedmiot prośby 

Informacje, które możemy przetwarzać w przypadku kontaktowania się z nami w celu zostania dealerem produktów/usług firmy Groeneveld-BEKA:

 • Powód, dla którego pytający zamierza zostać dealerem Groeneveld-BEKA
 • Branża
 • Działalność gospodarcza 

Informacje, które możemy przetwarzać w przypadku aplikujących online o pracę w Groeneveld-BEKA:

 • Wszystkie dane podane przez osobę aplikującą. Jeżeli będziemy żądać jakichkolwiek danych na zasadzie obowiązkowej, zostanie to wyraźnie zaznaczone podczas składania oferty zatrudnienia. 

Informacje, które możemy przetwarzać w związku z pobraniem dokumentu informacyjnego/subskrypcją biuletynu

 • Imię, nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • Kraj
 • Firma 

2.     W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika? 

Dane użytkownika możemy wykorzystywać na kilka sposobów, m.in.: 

 • Aby umożliwić komunikowanie się między użytkownikiem a Groeneveld-BEKA, np.w celu ułatwienia zakupu lub sprzedaży towarów i usług przez nas oraz ogólnie w celu prowadzenia naszej działalności, aby wspierać użytkownika i organizację, z którą jest on związany w komunikowaniu się z firmą Groeneveld- BEKA, w celu diagnozowania, naprawy i śledzenia problemów serwisowych i jakościowych, ułatwiania składania zamówienia, pobierania, zwrotu lub wymiany, dostarczania żądanych informacji o produkcie, komunikowania się z użytkownikiem w sprawie konta jego pracodawcy lub w sprawie dodatkowego wykorzystania danych osobowych użytkownika poza zakresem tej listy, w celu uwierzytelnienia osób, które komunikują się z Groeneveld-BEKA oraz odpowiedzi na prośby, skargi i zapytania. 
 • Do naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak ocena lub audyt wykorzystania, wydajności i bezpieczeństwa programów i technologii związanych z komunikowaniem się z Groeneveld-BEKA, ocena i poprawa jakości komunikowania się z Groeneveld-BEKA, projektowanie nowych produktów i usług, przetwarzanie i katalogowanie odpowiedzi użytkownika na ankiety lub kwestionariusze, przeprowadzanie analiz i testowanie danych oraz utrzymywanie rejestrów biznesowych i innych istotnych rejestrów.  
 • Ze względów prawnych, bezpieczeństwa lub ochrony, takich jak zgodność z wymogami prawnymi, ochrona bezpieczeństwa, własności i praw Groeneveld-BEKA, osób komunikujących się z Groeneveld-BEKA i innymi oraz wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem albo inne złośliwe, zwodnicze, oszukańcze lub nielegalne działania. 
 • Do celów marketingowych, takich jak sprzedaż naszych produktów i usług albo produktów stron trzecich, przeprowadzanie ankiet marketingowych, kwestionariuszy, promocji, wydarzeń i konkursów, ulepszanie naszych treści i potencjalne wysyłanie komercyjnych wiadomości e-mail (z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa).  
 • W formie zanonimizowanej lub zagregowanej, czyli w sposób, który nie umożliwia identyfikacji użytkownika, w żadnym celu. 
 • W jakimkolwiek innym celu zgodnym z powyższym lub takim, na który użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę.

Należy pamiętać, że w kilku przypadkach wymienionych powyżej podanie pewnych danych jest obowiązkowe, aby umożliwić nam oferowanie żądanej interakcji, usługi, umowy itp. Informacje, które są obowiązkowe w danym procesie, są wyraźnie oznaczone wszędzie tam, gdzie są wymagane. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, komunikowanie się, usługa, umowa itp. mogą nie nastąpić w pełni lub nie zostaną wykonane. W odniesieniu do plików cookie, których możemy używać w naszej witrynie internetowej, niezaakceptowanie ich może skutkować brakiem możliwości korzystania ze wszystkich oferowanych usług. 

3.       Komu udostępniamy informacje o użytkowniku? 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom i podmiotom innym niż podmiot stowarzyszony Groeneveld-BEKA, który je pierwotnie zebrał, co obejmuje kategorie odbiorców opisane poniżej. 

 • Podmioty stowarzyszone i podmioty zależne: Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach grupy firm, do której należy Groeneveld-BEKA (grupa firm Timken) (spółki dominujące, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, jednostki biznesowe i inne firmy mające wspólnego właściciela) w celach opisanych powyżej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Timken podano w Informacji o prywatności firmy Timken. 
 • Zewnętrzni dostawcy usług: Dane osobowe możemy udostępniać zewnętrznym dostawcom usług wykonującym czynności w imieniu Groeneveld-BEKA w celu ułatwienia komunikowania się z Groeneveld-BEKA, o którą użytkownik zabiega, lub wspierania naszych relacji z użytkownikiem i partnerem biznesowym, z którym użytkownik jest związany. Przykładami takich dostawców usług są dostawcy usług hostingowych, dostawcy systemów informatycznych i usług, firmy analityczne i dostawcy usług marketingowych. Możemy zawierać umowy z innymi firmami na świadczenie określonych usług, w tym wysyłkę, weryfikację tożsamości, dystrybucję wiadomości e-mail, badania rynku, zarządzanie promocjami i przetwarzanie płatności. Dostarczamy tym firmom tylko te informacje, które są im potrzebne do świadczenia swoich usług i współpracujemy z nimi, aby zapewnić poszanowanie i ochronę prywatności użytkowników.  
 • Partnerzy biznesowi:Dane osobowe możemy również udostępniać niektórym partnerom biznesowym, takim jak nasi autoryzowani dystrybutorzy. 
 • Ze względów prawnych i bezpieczeństwa: Dane osobowe możemy udostępniać organom ścigania lub innym agencjom rządowym w celu przestrzegania prawa lub wymogów prawnych, egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania i innych umów oraz w celu ochrony naszych praw i własności lub bezpieczeństwa Groeneveld-BEKA, naszych partnerów biznesowych i stron trzecich.  
 • W związku z transakcją: W przypadku fuzji nas, niektórych lub wszystkich naszych aktywów lub jeżeli zostaniemy przejęci przez inny podmiot, w tym przez sprzedaż, dane osobowe udostępnimy takiemu podmiotowi w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. 
 • Pracodawca lub pracownicy firmy użytkownika: Jeśli użytkownik komunikuje się z Groeneveld-BEKA w związku ze swoim zatrudnieniem, pracodawca, inni pracownicy jego firmy lub inne osoby wyznaczone przez pracodawcę mogą przeglądać wszelkie dane osobowe, które zbieramy w związku z użytkowaniem lub komunikowaniem się z Groeneveld-BEKA użytkownika. 

Groeneveld-BEKA nie sprzedaje danych osobowych użytkowników. Dane osobowe możemy anonimizować lub agregować, aby udostępniać je stronom trzecim w dowolnym celu. W takiej sytuacji dokładamy starań, aby informacje te nie mogły zostać w żaden sposób powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. 

4.      Bezpieczeństwo i zatrzymywanie danych 

Groeneveld-BEKA utrzymuje odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą lub użyciem.  

Groeneveld-BEKA przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonego celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, a następnie tylko w uzasadnionych celach prawnych lub biznesowych, takich jak (i) gdy jest to wymagane prawem, na mocy umowy lub podobne obowiązki mające zastosowanie do działalności gospodarczej Groeneveld-BEKA, (ii) w celu zachowania, rozwiązania, obrony lub egzekwowania naszych praw wynikających z mocy prawa/praw umownych oraz (iii) w razie potrzeby do prowadzenia odpowiedniej i dokładnej dokumentacji biznesowej i finansowej. Usuniemy dane osobowe, gdy tylko dany cel ich wykorzystania zostanie zakończony i nie będzie obowiązku ich zachowania w żadnym z celów opisanych powyżej, z wyjątkiem przypadków dozwolonych lub wymaganych obowiązującym prawem.  

5.      Prywatność dzieci 

Komunikowanie się z Groeneveld-BEKA przewidziane jest dla osób, które ukończyły 16 lat. Nie przewidziano, aby komunikowanie się z Groeneveld-BEKA obejmowało dzieci poniżej 16. roku życia i nie jest ono do nich skierowane. [Groeneveld-BEKA nie zbiera świadomie żadnych informacji, w tym danych osobowych, od dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli uważasz, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej 16 lat, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem, a dołożymy stosownych starań, aby usunąć dane dziecka z naszych baz danych. Groeneveld-BEKA nie sprzedaje również żadnych informacji dotyczących osób niepełnoletnich poniżej 16. roku życia.  

6.        Linki zewnętrzne 

Podczas komunikowania się z Groeneveld-BEKA można napotkać linki do zewnętrznych witryn lub innych usług online, w tym osadzone w reklamach stron trzecich albo informacje o sponsorach, które nie są kontrolowane przez Groeneveld-BEKA. Groeneveld-BEKA nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności i zasady zbierania danych w tych usługach. Szczegółowe informacje podano w oświadczeniach o ochronie prywatności tych usług.  

7.       Warunki użytkowania  

Warunki użytkowaniadotyczące komunikowani się z Groeneveld-BEKA zamieszczono pod adresem w linku. 

8.       Sekcja dotycząca przepisów EOG o ochronie danych 

Ta sekcja ma zastosowanie tam, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych w krajach EOG mają zastosowanie do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika. W razie sprzeczności między informacjami zawartymi w tej sekcji a pozostałą częścią Informacji, rozstrzygające będą postanowienia niniejszej sekcji dotyczącej krajów EOG.  

Nasza podstawa prawna do zbierania i wykorzystywania danych osobowych jako administratorów danych będzie zależeć od danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy. W wielu przypadkach będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, korzystając z następującej podstawy prawnej: 

 • Prawnie uzasadniony interes, art. 6 I 1 f RODO – możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak rozwijanie i ulepszanie naszych produktów i usług, wspieranie sprzedaży i operacji biznesowych oraz zabezpieczanie naszych systemów, obiektów i personelu. W każdym przypadku, gdy to robimy, należycie oceniamy, czy nasze interesy przeważają nad jakimkolwiek przeciwstawnym interesem osoby, której dane dotyczą, i nie wykonujemy przetwarzania, jeżeli warunek ten nie zostaje spełniony. Przykładem przetwarzania danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie jest przetwarzanie wykonywane w celu bezpiecznego prowadzenia naszej witryny internetowej. 
 • Obowiązek prawny, art. 6 I 1 c RODO – przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.  
 • Wykonanie umowy, art. 6 I 1 b RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania lub wypełnienia (wszczęcia/wykonania/rozwiązania) naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z nami lub z pracodawcą bądź innym partnerem biznesowym, z którym osoba, której dane dotyczą, jest związana. Przykłady przetwarzania danych osobowych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu: Przetwarzanie wykonywane w celu podjęcia decyzji, czy nawiążemy stosunek umowny w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, składa podanie o pracę, prośbę o zawarcie umowy o świadczenie usług i/lub dostarczania środków smarnych itp. 
 • Zgoda, art. 6 I 1 a RODO – możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej zgody; w takim przypadku można wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami, korzystając z informacji w sekcji „Kontakt z nami” powyżej. Jeżeli będziemy żądać zgody na jakiekolwiek przetwarzanie wpływające na dane wrażliwe, poinformujemy o tym wyraźnie użytkownika. Przykłady przetwarzania danych osobowych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z narzędzi śledzących w naszych witrynach internetowych. 

9.      Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych 

Powiązane i niepowiązane strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, znajdują się w różnych krajach, w tym w krajach poza EOG, takich jak Stany Zjednoczone. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG odbywa się przy użyciu akceptowalnego mechanizmu przekazywania danych, takiego jak standardowe klauzule umowne UE (w tym odpowiednie dodatkowe gwarancje, jeśli jest to wymagane), wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone kodeksy postępowania i certyfikaty lub na podstawie dopuszczalnych odstępstw ustawowych. Aby otrzymać dodatkowe informacje lub kopię odpowiedniego mechanizmu przesyłania danych, jeżeli jest ona dostępna, należy przesłać wiadomość e-mail na adres DataPrivacyOffice@Timken.com. 

10.     Prawo użytkownika do prywatności w krajach EOG 

W przypadku komunikowania się z Groeneveld-BEKA z kraju EOG lub kraju, w którym obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych krajów EOG, z pewnymi wyjątkami i ograniczeniami prawnymi, można skorzystać z następujących praw dotyczących swoich danych osobowych: 

Dostęp. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz pewnych innych informacji dotyczących tego przetwarzania, oprócz uzyskania kopii tych danych osobowych. 

Sprostowanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

Sprzeciw. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (na przykład w celu profilowania), osoba, której dane dotyczą, może poprosić nas o zaprzestanie ich przetwarzania i musimy to zrobić, chyba że uważamy, że mamy nadrzędny uzasadniony powód, aby kontynuować przetwarzanie danych osobowych lub musimy je przetworzyć w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

Przenoszenie. Osoba, której dane dotyczą, może otrzymać dane osobowe, które nam przekazała, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i ma prawo przekazywać te dane innym osobom lub poprosić nas o to.  

Ograniczenie. W pewnych okolicznościach osoba, której dane dotyczą, może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład aby ustalić ich prawidłowość lub uzasadnienie ich przetwarzania. 

Usunięcie. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali lub w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz powyżej). 

Prawo do wniesienia skargi. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego zajmującego się ochroną danych, a my będziemy z nim współpracować w celu rozwiązania kwestii podniesionej w skardze. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania obaw osób, których dane dotyczą, zanim zwrócą się oni do organu regulacyjnego zajmującego się ochroną danych, dlatego zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, co w żadnym stopniu nie ogranicza prawa do natychmiastowego skontaktowania się z organem regulacyjnym.  

Prawo do odmowy lub wycofania zgody. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy osobę, której dane dotyczą prosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ona odmówić wyrażenia zgody i ją wycofać w dowolnej chwili. W przypadku wycofania zgody przestaniemy z niej korzystać w określonym celu, chyba że mamy alternatywną podstawę prawną do jej wykorzystania.

 Prawo do niepodlegania w pełni zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Takie decyzje nie są podejmowane w Groeneveld-BEKA. 

 Można skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami, korzystając z informacji w „Danych kontaktowych” (punkt 13) poniżej.  

11.       Jak używamy plików cookie i narzędzi do automatycznego zbierania danych 

Nasze witryny internetowe

W naszych witrynach internetowych używane są pliki cookie i narzędzia do automatycznego zbierania danych. Więcej informacji podajemy w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.  

Reklama internetowa

Groeneveld-BEKA reklamuje się w witrynach internetowych stron trzecich. Te strony trzecie mogą używać plików cookie lub narzędzi do zbierania informacji o działaniach użytkownika związanych z przeglądaniem do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Można zarządzać otrzymywaniem ukierunkowanych reklam, odwiedzając następujące witryny:  w UE: https://www.youronlinechoices.eu/ 

w USA i innych regionach: http://www.aboutads.info/consumers 

Komunikacja marketingowa

Dostarczamy cyfrowe wiadomości marketingowe na temat Groeneveld-BEKA z mechanizmem rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości, aby wspierać nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe i operacje sprzedaży. Subskrypcję określonego rodzaju komunikacji można anulować, klikając

„anuluj subskrypcję” w samej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem DataPrivacyOffice@Timken.com

12.       Dane kontaktowe 

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji, wykonywania swoich praw lub tego, czy dotyczą one określonej czynności przetwarzania, prosimy o kontakt: 

Jednostka dominująca i współadministrator danych

Timken Company (USA)

4500 Mount Pleasant Street NW

North Canton, Ohio 44720, USA

Informacje kontaktowe współadministratorów danych

Kontakt: Biuro Ochrony Danych

E-mail: DataPrivacyOffice@timken.com

Telefon: +1 234 262 2207; numer bezpłatny (w USA): +1 866 846 5369; międzynarodowy: +011 234 262 2207 

Niniejsza informacja została ostatnio zaktualizowana 27 lipca 2021 r.

 

 

Skontaktuj się z nami!

Contact

Search

Please select your country and language

Używamy plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny internetowej. Aby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia plików cookie na swoim komputerze lub urządzeniu, należy zapoznać się z naszym zasadami dotyczącymi plików cookie. Kliknięcie przycisku „akceptuj” oznacza wyrażenie zgody na używanie wszystkich plików cookie, które wykraczają poza zakres działania czysto technicznego – jak wspomniano w naszych zasadach dotyczących plików cookie.